PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE VALUE OF DRAINAGE OF THE UPPER URINARY TRACT I ADENOMECTOMY THROUGH THE URINARY BLADDER IN COEXISTING URINARY RETENTION' IN THE UPPER URINARY TRACT
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Józef Matych
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr med. R. Pietraszun
Dyrektor Szpitala: lek. med. A. Pietrzak

summary

The author compared the freąuency of urinary retention in the upper urinary tract evaluated by means of urography and renography in 84 patients with periu­rethral adenoma. The usefulness of :n:raoperative drainage of kidneys and its in­fluence on the freąuency of early postoperative complications were evaluated.

references

  1. 1. Darewicz J., Gruszecki W., Kozłowski B.: Analiza przyczyn późnych krwo­toków po usunięciu gruczolaka stercza. Pamiętnik Dnia Urologicznego, Augustów, 1975, 83. ? 2. Eksterowicz J., Bieniak B., Pietraszun R., Taczalska M.. Postępowanie przy ostrych zakażeniach dróg moczowych u chorych we wczesnym okresie po operacji gruczolaka stercza. Pamiętnik Dnia Urologicznego, Poznań, 1977, 102. ? 3. Grabe M.: Short antibiotic courses in transurethral prostatic resection. Scand. J. Urol. Nephrol., 1984, 78. 1. ? 4. Jasiński Z., Banach S., Wolski Z., Krzycka A., Wi-irzenć J,. Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych, Urol. Pol., 1978, 31, 4, 315. ? 5. Jeromin L., Wiśniewski J., Rożniecki M., Janiak Z., Bortkiewicz J., Sala­gierski M.: Ocena wyników operacyjnego leczenia gruczolaka gruczołu krokowego w Klinice Urologicznej AM w Łodzi w latach 1973?1983. Pol. Tyg. Lek., 1984, 39, 28,943. ? 6. Kaijser B., Larsson P.: Experimental acute pyelonephritis caused by enterobacteria in animals. A review. J. Urol., 1982,127, 786. ? 7. Kazoń M., Kossakowski J.S.: Ropnie nerek po prostatektomii. Urol. Pol., 1978, 31, 2, 151. ? 8. Kazoń M.: Kilka uwag na temat prostatektomii z zastosowaniem czasowego szwu hemostatycz­nego Juvara. Urol. Pol., 1978, 4, 341. ? 9. Koff S. A,, Thrall J. H., Keyes J. W. Jr.: Diuretic radionuclide methods for investigatkig hydroureteronephrosis. Eur. Urol., 1982, 8, 82. ? 10. Kossakowski J. S.: Własny sposób mocowania cewnika balonowe­go w przypadkach krwawienia z loży gruczolaka lub szyi pęcherza. Urol. Pol., 1979, 32, 2, 97.
  2. 11. Leńko J.: Zarys urologii. PZWL, Warszawa, 1974, 40. ? 12. Lesiewicz H, Cieśliński S.: Millin's retropubic prostatectomy: a clinical study. Int. Urol. Nephrol., 1985, 17, 4, 341. ? 13. Matych J.: Zastój moczu w górnych drogach moczowych u chorych na gruczolak okołocewkowy w urografii i renografii. Urol. Pol., 1987, 4, 269. ? 14. Matych J.: Ocena wyników operacyjnego leczenia chorych na gruczolak stercza na podstawie 1093 adenomektomii sposobem Hryntschaka. Rozprawa dok­torska. WAM, Łódź, 1982. ? 15. Meyhoff H. H., Munck O., Juul C., Ingemann L., Nordling J., Hald T.: The influence of prostatectomy on upper urinary tract func­tion. Proceedings of the V-th International Symposium Held at the Royal Society. London, 1981, 179. ? 16. Spruch T. Sadowski T., Jezierski A., Dzierżak S.: Postę­powanie w przypadku gruczolaka stercza z niewydolnością nerek. Pamiętnik XIII Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., Lublin 1972, 263. ? 17. Stąpor K., Kloczkowski K.: Obustronna przetoka nerkowa jako sposób przygotowania chorego z ciężką nie­wydolnością nerek po prostatektomii. Pol. Przeg. Chir., 1972, 44, 6a, 1119. ? 18. Stąpor K., Brauner G, Jeromin L., Wiśniewski J, Sosnowski M.: Zabiegowe leczenie gruczolaka stercza w Klinice Urologicznej AM w Łodzi. Pamiętnik Dnia Urologicz­nego, Poznań, 1977, 29. ? 19. Tarnowiecki K.: Niewydolność nerek spowodowana podpęcherzową przeszkodą w odpływie moczu. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, l0a, 1077. ? 20. Zieliński J.: Onkologia urologiczna. PZWL, Warszawa, 1986, 198.