PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BODY TEMPERATURE IN PATIENTS AFTER TRANSURETHRAL ELECTRORESECTION OF PROSTATIC ADENOMA IN WHOM HISTOLOGICAL EXAMINATION REVEALED ITS INFLAMMATORY PROCESS
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Rafał Brzeziński
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej
im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. A. Szkodny

summary

The authors made a restrospective analysis of body temperature in 100 patients directly after transurethral electroresection of prostatic adenoma. They were pa­tients in whom histopathological examination of the tissue revealed an inflamma­tory process. A Control group were 100 patients in whose resected prostatic ade­noma histopathological examination did not reveal any inflammatory process. The course of temperature in the two groups was similar. Inflammatory process of prostatic adenoma does not influence the course of temperature in the postopera-tive period.

references

  1. 1. Bultitude M. J., Eykyn S.: The ralationship between the urethral flora and urinary infection in the catheterised male. Brit. J. Urol., 1973, 45, 678. ? 2. Chil­ton C. P., Morgan J. R., England H. R., Paris A. M. J., Blandy J. P.: A critical eva-luation of the results of transurethral resection of the prostate. Brit. J. Urol., 1978, 50, 542. ? 3. Greene L. F., Segura J. W.; Transurethral surgery, W. B. Saunders Company, Philadelphia ? London ? Toronto, 1979, 96. ? 4. Leńko J.: Adenomekto­mia sposobem Millina, zagadnienie przedoperacyjnego cewnikowania chorych. Urol. Pol., 1985, 38, 1, 63. ? 5. Prajsner A.: Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako powikłanie przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza. Rozprawa dok­torska, S1AM., Katowice, 1986. ? 6. Szkodny A.: Analiza chorych zmarłych po przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 3, 201. ? 7. Szkodny A.: Własne doświadczenia wynikające z wykonania 5000 przezcewkowych elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 3, 195. ? 8. Wear J. B., Haley P.: Transurethral prostatectomy with ? out antibiotics. J. Urol., 1973, 110, 436.