PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF UTEROVESICAL FISTULAS
Article published in Urologia Polska 1988/41/1.

authors

Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr med. T. Krzeski Dyrektor Instytutu: prof. dr med. B. Szczygieł

summary

Surgical treatment gave a favourable result in seven patients with uterovesi-cal fistula resulting from a cesarean section. The article underlines the diagnostic value of hysterography in diagnosing this kind of urinary fistulas. Corrective sur­gery should be performed three months after the cesarean section.

references

  1. 1. Buckspan M., Simha S., Klotz Ph.: yesicouterine fistula: a rare complication of cesarean section. Obstet. Gynec, 1983, 3, supp. 3. 64. ? 2. Cieśliński S., Leń­ko J., Sieroszewski J.: Przypadek przetoki "pęcherzowo-macicznej. Gin. Pol., 1961, 5, 473. ? 3. Danelczyk W., Kanadys W.: Przetoka pęcherzowo-maciczna po cię­ciu cesarskim w dolnym odcinku (metodą Gepperta-Fusehsa). Gin. Pol., 1975, 46, 663. ? 4. Iloabachie G., Njoku O.: yesicouterine fistula, Br. J. Urol., 1985, 4, 438. ? 5. Kan D., Wasilewski A.: Operatiwnoje leczenie puzyro-matocznych swiszczej. Urol. Nefrol., 1984., 4, 57. ? 6. Kazoń M., Musierowicz A., Ostatek R.: Przypadek prze­toki pęcherzowo-macicznej operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego. Urol. Pol., 1978, 2, 149. ? 7. Krakowski J.: Uszkodzenia narządu moczowego w następs­twie cięcia cesarskiego. Urol. Pol., 1987, 1, 35. ? 8. Leszczyński S.: Radiologia. PZWL, Warszawa, I, 513. ? 9. Migas E.: Przetoka pęcherzowo-maciczna. Pol. Przeg. Chir., 1969, 8a, 1209. ? 10. Musierowicz A., Molenda W., Rogowski W., Ku­bicz Z.: Przetoka pęcherzowo-maciczna. Wiad. Lek., 1985, 15, 1090. ? 11. Pawar H.: Management of vesicouterine fistula following cesarean section, Urology, 1985, 1, 66. ? 12. Pęksa A., Witkowska E., Dipont E., Łysikiewicz A., Bablok L., Sliwińs-ki W.: Kliniczne aspekty cięcia cesarskiego. Gin. Pol., 1975, 2, 145. ? 13. Prajsner A., Szkodny A., Bar K.: Urazy dróg moczowych towarzyszące operacjom gineko­logiczno-położniczym, Urol. Pol., 1985, 4, 252. ? 14. Rubino S.: yesicouterine fis­tula treated by ammenorrhoea induced with contraceptive steroids. Two case re­ports. Br. J.Obstet Gynaec, 1980, 87, 343. ? 15. Salagierski M., Bortkiewicz J., Je-romin L.: Przetoka pęcherzowo-maciczna. Urol. Pol., 1983, 3, 24S. ? 16. Stolar­czyk J.: Przetoka pęcherzowo-maciczna. Pol. Przeg. Chir., 1969, 4a, 604. ? 17. Yous­sef A.: ?Menouria" following lawer segment cesarean section. A syndrom. Am. J. Obstet. Gynec., 1957, 73, 759.