PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Analysis of deaths and mortality after suprapubic operation for prostatic carcinoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/4.

authors

Remigiusz Ploch
Oddział Urologiczny Centralnego Szpitala
Kolejowego w Warszawie ? Międzylesiu
Ordynator Oddziału: dr hab. med. R. Ploch
Dyrektor Szpitala: dr med. Z. Sadowski

summary

The problemu of martality and deaths are discussed in a materia! of 1375 ope-ratioos for prostatic adenoma carried out in the years 1962?1981. The average posltopercutiiye imantaUty was 2.5%. In the analysis of death causes pulmonary etn- bolisim and digestive tract complications are stressed.

references

 1. Adamkiewicz K., Ahn W.: Analiza zgonów w Klinice Urologicznej Instytutu
 2. Chirurgii A. M. w Gdańsku. Pol. Pnzeg. Chir., 1977, i2a, 253
 3. Cieślińska K.:
 4. Analiza przyczyn zgonów w Klinice Urologicznej. Pol. Przeg. Chir., H969, lla,
 5. 1950.
 6. Czajka E.: Stressowe owrzodzenia górnego odcinka przewodu pokarano -
 7. wego jako powikłania u chorych po prostatektomii. Pdl. Pinzeg. Chir., 1977, 6a,
 8. 703.
 9. Fryszman J., Cybulski B.: Ocena wartości czasowego isziwu hemostatycz­
 10. nego w operacjach usunięcia gruczolaka stercza metodą Juwana z zastosowaniem
 11. własnej modyfikacji. Pol. Pnzeg. Chir., 19175, 2a, 2fi5
 12. Gajewski H., Gajewski J.:
 13. 1132 operacje -wyłuszczenia gruczolaka stercza. Pol. Pnzeg. Ohir., 1976, lOa, 1i2i87.
 14. Krzeski T., Zieliński J.: Konferencja okrągłego stołu. Dzień Urologiczny. Poanań,
 15. 1977, 153.
 16. Kwias Z., Turski M., Koszutski M.: Kirwawiiende a przewodu po-
 17. karmowego ipo wyłuszczeniu gruciaolalka steirciza. Urol. iPoil., 1979, 2, 116,
 18. Leh­
 19. man G., Jacobs J., Heinze K. P.: Eirgebnitsse bei der Rehandlung der Brostata-
 20. adeniomyornatose iitoer einen Zeitoaium von 5 Jahren. Ztschr. Unol. Nephirol., 1980,
 21. 73, 291.
 22. Lejawska W.: Ocena wymiików reoperacji wczesnych z powodu krwo­
 23. toków po wyłuszczeniu gruczolaka steroza i wycięciu szyii pęcherza moazowego.
 24. Pol. Przeg. Chir., 1973, 10a, 1229.
 25. Nowak A., Pławner J., Teneta U: 25 lat
 26. zabiegowego leczenia gruczolaka stercza. Dzień Urologiczny. Poznań, 19177, 13.
 27. Ploch R.: Ocena leczenia chirurgicznego gruczolaka stercza metodą Simileya
 28. w modyfikacji własnej. Praca doktorska. Warszawa, 1966
 29. Ploch R.: Proble­
 30. my śmiertelności po> operacji gruczolaka stercza. Pol. Przeg. Ohir., 1967, lfla,
 31. 1106
 32. Ploch R.: Stosowanie czasowego szwu hemostatycznego po operacji
 33. nadłonowej gruczolaka stercza (Rys historyczny). Med. Komunik., (1,981, 5/6, M3
 34. Reuter H. J., Reuter M.: 20 Jahre Prostataoperationen, Senkung der Komplika-
 35. tionstnate durch eine neue Konzeptiom von TUR, KryoChairurgie und chirurgische Operation. Zbsohr. Urol. Nephral. 1980, 73, 257
 36. Sinkievicius C. A.: 23-letnie własne doświadczenia adenomektomii poaałonowej izewinątrzpęeheraowej. Dzień Uiro-liogicizny. Poizoań, 1977, 1&.
 37. Szczerbo A., Spruch T., Lubek J., Aleksandro-wicz Z.: Wczesne powikłania po iprizezpęcherzowym usunięciu giruicaolaka stewoza. Pol. Przeg. Chir., 107.1, 2a, 345.
 38. Szkodny A.: Radyikataa przezcewkowa elek­troresekcja gruiczoliaika stercza. Urol. Pol., 1978, 1, 25.
 39. Wiśniewski J., Pia-secka C, Podgórska K.: Zniaczenie badań klinioanyich, riadialiagiciznych i endio^fcopo-wych w rozpozinaiwaniu choroby wrzodoiwej. Med. Komuniik., 1980, 6, 168.