PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek jednoczasowego postrzału pęcherza i jelita cienkiego oraz żyły biodrowej wewnętrznej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/1.

autorzy

Ryszard Cieślik, Jerzy Piaszczyński, Lech Cerkownik
Oddział Chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży
Ordynator: dr hab. med. R. Cieślik

streszczenie

Opisano jednoczasowy postrzał pęcherza, jelita cienkiego i żyły biodrowej wewnętrznej spowodowany pociskiem z małokalibrowej bro­ni myśliwskiej. Na czoło obrazu wysunęły się objawy wstrząsu oligowo-lemicznego, wywołanego krwotokiem do jamy brzusznej. Wczesna ope­racja przyczyniła się do wyleczenia chorego.

Rany postrzałowe pęcherza i innych narządów jamy brzusznej w wa­runkach pokojowych należą do rzadkich uszkodzeń. W zestawieniu Rie-sera i Nicholasa (3) na 57 przypadków obrażeń pęcherza tylko cztery były spowodowane postrzałem. Izolowane rany pęcherza sprawiają duże trudności diagnostyczne zwłaszcza u pijanych chorych (4). Jeśli uszko­dzeniu pęcherza towarzyszy rozerwanie jelita i dużych naczyń wówczas na czoło obrazu wysuwają się zwykle objawy wstrząsu oligowolemiez-nego i podrażnienia otrzewnej moczem, krwią i treścią jelitową (1, 2, 5). W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono opisu jednoczesnego ob­rażenia postrzałowego pęcherza, jelita i żyły.

OPIS PRZYPADKU

Chory J. K., lat 26 (nr hist. chor. 1224/80) został przyjęty z powodu postrza­łu prawej okolicy pachwinowej. Postrzału doznał przed dwoma godzinami podczas manipulacji małokalibrowymi karabinkiem.

Przy przyjęciu na Oddział stwierdzono: ciężki stan ogólny, bladość powłok i nitkowate tętno, RR ? 80/50 mm Hg, temperatura ciała 36,6°C. W czasie cewni­kowania pęcherza uzyskano krwisty mocz. Brzuch był deskowało napięty, żywo bolesny, lekko wysklepiony powyżej poziomu klatki piersiowej. Na udzie prawym, tuż poniżej wiązadła pachwinowego w połowie jego długości, stwierdzono otwór o średnicy około 5 mm. Miejsca 'wylotu pocisku nie znaleziono. W oparciu o kli­ niczny obraz choroby i krwiomocz rozpoznano postrzałowe uszkodzenie pęcherza i krwotok do jamy otrzewnej. Badania laboratoryjne nie wykazały odchyleń poza nieznacznie obniżonymi wartościami morfologicznymi krwi. Zastosowano intensyw­ ne, typowe leczenie wstrząsu i zakwalifikowano chorego do natychmiastowej ope­ racji.

Zabieg operacyjny. Jamę brzuszną otwarto cięciem pośrodkowym dol­nym. Znaleziono w niej około 2500 ml krwi, moczu i treści jelitowej. W czasie usuwania skrzepów krwi z miednicy mniejszej wystąpił nagle masywny krwotok żylny. Doraźnie zatampomowano miejsce krwawienia i stwierdzono rozerwanie le­wej żyły biodrowej wewnętrznej. Żyłę podwiązano, a tuż za nią w kości krzyżowej znaleziono pocisk, który usunięto. Dalsza kontrola jamy otrzewnej wykazała usz­kodzenie jelita biodrowego w odległości około 50 om od zastawki krętniczo-kątni-czej. W ścianie jelita znaleziono cztery otwory na odcinku 20 'om. Ten odcinek je­lita wycięto i wykonano zespolenie ?koniec do końca". Podczas dalszych oględzin znaleziono dwie punktowe rany w ścianie pęcherza. Pęcherz otwarto i pod kontrolą wzroku założono pojedyncze szwy katgutowe zbliżające brzegi rany. Pęcherz zeszyto pojedynczymi szwami pozostawiając czasową przetokę nadłonową i cewnik Foleya przez cewkę. Ustalono, że tor pocisku przebiegał od prawej pachwiny w kierunku lewego stawu krzyżowo-biodrowego. Jamę brzuszną zdrenowano i zeszyto warstwowo.

Przebieg pooperacyjny gładki. Chory opuścił oddział w 23 dniu po operacji. Kolejne badania kontrolne nie wykazały odchyleń od normy.

OMÓWIENIE

Dobry wynik leczenia zawdzięczamy głównie wczesnej operacji, bo­wiem nie zdążyło się jeszcze rozwinąć zapalenie otrzewnej, zakażonej treścią jelita biodrowego. Krwotok do jamy otrzewnej i uszkodzenie' pę­cherza rozpoznano przed operacją, jednak uszkodzenia jelita nie podej­rzewano. Krwiomocz sugerował obrażenie pęcherza dlatego, a także i ze względu na ciężki stan ogólny, nie wykonano cystografii i cystoskopii, która według niektórych autorów (3) ma duże znaczenie rozpoznawcze w punktowych ranach postrzałowych pęcherza. Jakkolwiek u naszego chorego podwiązano żyłę biodrową wewnętrzną ? bez widocznych za­burzeń w odpływie krwi ? to jednak inni (5) uważają, że należy pod­wiązać w tego rodzaju urazach również znacznie większe naczynia żyl­ne. Takie postępowanie jest podyktowane zakażeniem pola operacyjnego treścią jelitową i zniszczeniem żyły na zwykle dość dużym odcinku, u-niemożliwiającym odtworzenie jej ciągłości.

Przedstawiona obserwacja zasługuje na uwagę ze względu na rzad­kość występowania w warunkach pokojowych równoczesnego uszkodze­nia pęcherza, jelita i naczynia, a także z powodu konieczności zastoso­wania złożonego i szybkiego leczenia chirurgicznego zakończonego po­wodzeniem.

piśmiennictwo

  1. Dąbrowski Z., Nagay B., Szaciłlo A.: Postrzał wodny brzucha. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 167.
  2. Kazoń M., Pazdyk C, Rysiński P,: Przypadek urazowego przebicia odbytnicy i pęcherza moczowego wyleczony przez doraźną operację. Pol.Przeg. Chir., 1977, 49, 765.
  3. Rieser C, Nicholas E.: Rupture of the bladder: umsual featuires. J. Urol., 1963, 90, 53.
  4. Rogucki J., Banyś M., Kowalewski Z.: Urazowe pęknięcie pęcherza moczowego u pijanych; trudności diagnostyczne. Pol. Brzeg. Chir., 1973, 45, 903.
  5. Szymański S., Stawarz B.: Przypadek oderwania żyły biodrowej wspólnej w postrzałowym obrażeniu wielonanządowym. Lek. Wojsk., 1975, 51, 116.
  6. Zieliński J,, Martini L.: Rzadka postać urazu pęcherza. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 311.